Om PARA 2010-projektets intervention

enkat.jpgBakgrund

Reumatoid artrit (RA) karaktäriseras av inflammation, generellt såväl som lokalt. Smärta och trötthet är vanliga symptom, muskelsvaghet och nedsatt kondition är vanliga. RA ger också ökad risk att dö i förtid, framför allt beroende på ökad förekomst av hjärt-/kärlsjuklighet. Riktlinjer för Hälsofrämjande Fysisk Aktivitet (HFA) anger att varje vuxen person bör antingen konditionsträna tre gånger per vecka eller vara fysiskt aktiv på måttligt ansträngande nivå fem gånger i veckan samt därutöver styrketräna två gånger per vecka för att minska risken för sjuklighet och död i förtid. Med de problem reumatiker har, är HFA extra viktigt vid RA trots att symptomen i sig kan utgöra hinder för fysisk aktivitet. Det finns ytterst få vetenskapliga långtidsstudier av HFA vid RA och det behövs mer kunskap om mekanismer för hur HFA påverkar muskelsvaghet, inflammation och smärta samt hur risken för hjärt-/kärlsjuklighet påverkas.

Syfte

Syftet med interventionsprojektet är att undersöka effekter hos patienter med RA av ett tvåårigt program för HFA beträffande självskattad hälsa, funktionshinder, sjukdomsaktivitet och händelser som tyder på hjärt-/kärlsjuklighet samt bakomliggande mekanismer till muskelsvaghet, inflammation, smärta och kardiovaskulär risk i relation till HFA.

Metoder

220 patienter har rekryterats via det Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ) från 6 anslutna reumatologkliniker och bedömts med tillförlitliga blodprover, kliniska tester, funktionstester, frågeformulär och skattningsskalor. Extra blodprover samt muskelprover tas från ett mindre antal (n=20) deltagare och kommer att analyseras beträffande underliggande molekylära mekanismer. Mätningar av smärtreglering utförs på en utökad subgrupp (n=20+40). Ytterligare en subgrupp (n=29) undersöks särskilt med avseende på hjärt-/kärlfunktion.

Samtliga deltagare i HFA deltar under ett år i minst två 30-minuters träningspass per vecka för kondition och styrka på allmänna gym under överinseende av fysioterapeut samt därutöver i minst 30 minuters fysisk aktivitet på en måttligt ansträngande nivå minst fem gånger per vecka. De deltar också i stödgrupper för att öka sin kunskap om och tilltron till sin förmåga att bli och förbli fysiskt aktiva. Under påföljande år får deltagarna ett ökat individuellt ansvar för sin HFA och väljer själv hur man vill fortsätta sin fysiska aktivitet. Under detta andra år är deltagande i stödgrupperna frivilligt och organiseras av deltagarna själva. Självregistrering av HFA görs under hela projekttiden via SMS.

Fysioterapeuter har utbildats i att planera och övervaka träning på ett standardiserat sätt, att coacha den fysiska aktiviteten i vardagen och att leda stödgrupper enligt särskilt koncept. En substudie om implementeringen kommer att studera hur fysioterapeuterna upplevt det coachande arbetssättet och förändring i deras kunskap, attityder och beteenden relaterat till coachningen kommer att mätas.

Betydelse

Trots förbättrad läkemedelsbehandling finns vid RA risk att drabbas av funktionshinder, samsjuklighet och förtida död. HFA kan vara ett sätt att minska dessa risker. Nya rehabiliteringsformer i miljöer utanför sjukvårdens ram måste prövas. Studien innehåller också delar som kommer att öka förståelsen för hur HFA bör läggas upp för att på bästa sätt påverka inflammation, smärta och hjärt-/kärlsjuklighet.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)